صفحه 1 : شهرستان صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : باغبان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : فرهنگ و ادب صفحه 8 : فرهنگی

۲۶
فروردین
۱۴۰۰

شماره
۴۷۷۰

امروز: ۲۷ (فروردین) ۱۴۰۰ ◀ ◀ Friday 2021 (Apr) 16

عناوین صفحه

الهی

نمی توانیم که این کار بی تو به سر بریم

نه زهره ی آن داریم که از تو به سر بریم

خداوندا

کجا باز یابیم آن روز

که تو ما را بودی و ما نبودیم

تا باز به آروز رسیم

میان آتش و دودیم

اگر به دو گیتی آن روز یابیم بر سودیم

و ر بود خود را دریابیم

به نبود خود خشنودیم

الهی

از آنچه نخواستی چه آید؟

و آن را که نخواندی کی آید

ناکشته را از آب چیست؟

و نابایسته را جواب چیست؟

تلخ را چه سود

اگر آب خوش در جوار است؟

برگرفته از مناجات نامه خواجه عبدا... انصاریارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: