صفحه 1 : فرهنگی صفحه 2 : خبر همدان صفحه 3 : شهرستان صفحه 4 : خبر همدان صفحه 5 : ایران و جهان صفحه 6 : ورزش صفحه 7 : پزشکی و سلامت صفحه 8 : فرهنگی

۲۶
خرداد
۱۴۰۳

شماره
۵۶۳۸

امروز: ۲۷ (خرداد) ۱۴۰۳ ◀ ◀ Sunday 2024 (Jun) 16

عناوین صفحههگمتانه، گروه خبر همدان: مدیر شهرداری منطقه چهار همدان از افتتاح 25 پروژه عمرانی به ارزش 2 هزار و 500 میلیارد ریال در این منطقه از شهرداری طی امروز و به مناسبت ایام‌الله دهه فجر خبر داد.
علی طهماسبیان در گفت‌وگو با خبرنگار هگمتانه از برگزاری آیین افتتاح 25 پروژه عمرانی در شهرداری منطقه چهار همدان به مناسبت ایام‌الله دهه فجر خبر داد و اظهار کرد: صبح امروز آیین افتتاح 25 پروژه عمرانی به ارزش 2 هزار و 500 میلیارد ریال با حضور مسؤولان استانی در مجتمع عین‌القضات همدانی واقع در بلوار فلسطین برگزار می‌شود.
وی با اشاره به احداث و تجهیز فاز 3 بوستان فدک بلوار آیت‌الله نجفی گفت: در این پروژه احـــداث فضـــای ســـبز بـــه متـــراژ 12 هزار مترمربـــع، دیوارکشـــی و پوشـــش رودخانـــه، اجـــرای پیاده‌روســـازی، نصـــب وســـایل بـــازی کـــودکان و آلاچیـــق و مبلمـــان شـــهری و تامیـــن روشـــنایی پـــارک انجام شده است.
اجرای فاز 2 بوستان شهید باهنر کوی فرهنگیان
مدیر شهرداری منطقه چهار همدان با بیان اینکه این پروژه سال گذشته آغاز و امسال تکمیل شده و آماده‌ بهره‌برداری است گفت: فاز 2 بوستان شهید باهنر کوی فرهنگیان نیز سال گذشته آغاز و امسال به پایان رسید.
وی بیان کرد: احـــداث فضـــای ســـبز بـــه متـــراژ یـــک هکتـــار، احـــداث مســـیر دوچرخـــه، اجـــرای پیاده‌روســـازی، نصـــب وســـایل بـــازی کـــودکان و مبلمـــان شـــهری، تامیـــن روشـــنایی پـــارک و نصـــب آلاچیـــق از اقدامات صورت گرفته در این پروژه است.
طهماسبیان با اشاره به تملک و احداث کندرو در بلوار ارتش گفت: تملک و تخریـــب، جدول‌گـــذاری، زیرســـازی، آســـفالت و احـــداث فضای ســـبز به طـــول مســـیر 170 متر و عـــرض 12 متر در این پروژه قابل توجه است که امسال اجرایی شد.
وی با بیان اینکه تملک و احداث کندرو در بلوار آیت‌الله نجفی را انجام دادیم عنوان کرد: این پروژه امسال آغاز شد و کار تملک و خاکبرداری مســـیر، اجرای زیرســـازی و آسفالت، جدول‌گـــذاری و احـــداث فضـــای ســـبز، دیوارکشـــی و پوشـــش رودخانه پیش رفت.
مدیر شهرداری منطقه چهار همدان از تملک و احداث کندرو در بلوار سردار شهید همدانی هم سخن گفت و افزود: این پروژه سال گذشته آغاز شد و امسال به نتیجه رسید که در این راستا تملـــک مســـیر، خاکبـــرداری، جدول‌گـــذاری، زیرســـازی، آســـفالت و احـــداث فضای ســـبز به طـــول مســـیر 600 متر به عـــرض 9 متـــر انجام شده است.
وی با بیان اینکه تملک و احداث بلوار مقاومت کوی اسلامشهر سال 1401 آغاز شد و امسال به پایان رسید عنوان کرد: تملـــک مســـیر، زیرســـازی و آســـفالت، جدول‌گـــذاری، دیوارکشـــی و پوشـــش رودخانه، اصلاح هندسی و احداث معبـــر جدیـــد بـــه طـــول 500 متـــر و عـــرض 18 متـــر اجرایی شد.
طهماسبیان با اشاره به احداث معبر باستان در دباغخانه عنوان کرد: سال گذشته کار خاکبرداری، جدول‌گذاری مســـیر، جابه‌جایی تاسیســـات شـــهری، زیرســـازی و آســـفالت، احـــداث پیـــاده‌رو، کول‌گـــذاری پل‌ها و احـــداث فضای ســـبز به طـــول مســـیر 140 متر و عـــرض 9 متر در خیابان دباغخانه انجام شد.
وی با بیان اینکه تعریض خیابان دباغخانه نیز امسال اجرایی شد گفت: در این پروژه تخریب و جمـــع‌آوری دیـــوار قدیمـــی، جدولگـــذاری، خاکبرداری، زیرســـازی و آســـفالت به طول مســـیر 225 متر و عـــرض 6 متر پیش رفت.
مدیر شهرداری منطقه چهار همدان با اشاره به اینکه تملک و احداث بلوار 35 متری کوی فرهنگیان امسال اجرایی شد و به اتمام رسید افزود: خاکبرداری و جدول‌گذاری، زیرســـازی و آسفالت، احداث میـــدان و احـــداث نهـــر جهـــت هدایت آب‌های ســـطحی به طول مســـیر 470 متر و عـــرض 30 متر در کوی فرهنگیان را داشتیم.
وی با بیان اینکه تملک، احداث و تجهیز بوستان کوثر در پشت حوزه علمیه خواهران سال گذشته آغاز و امسال تکمیل شد خاطرنشان کرد: احـــداث فضـــای ســـبز بـــه مســـاحت 12 هزار متـــر مربـــع، دیوارکشـــی و پوشـــش رودخانـــه، پیاده‌روســـازی، تامیـــن روشـــنایی پـــارک و اجـــرای مبلمـــان شهری انجام شد.
احداث 18چشـــمه ســـرویس بهداشـــتی در میدان سپاه
طهماسبیان به احداث سرویس بهداشتی در میدان سپاه همدان طی امسال اشاره کرد و گفت: 18چشـــمه ســـرویس بهداشـــتی برای بانوان و آقایان احداث شد که دارای اتـــاق مـــادر و کـــودک، نمازخانـــه ویـــژه آقایـــان و خانم‌هـــا و اتـــاق نگهبانـــی به مســـاحت 200 مترمربع است.
وی با اشاره به احداث و تجهیز پارک در محله قلعه‌سبزی طی امسال افزود: فضای ســـبز این محله به مســـاحت 5 هزار مترمربع احداث شد که در این راستا پیاده‌روســـازی، اصـــلاح جـــداول، اجـــرای مبلمـــان شـــهری و نصـــب آلاچیـــق صورت گرفت.
مدیر شهرداری منطقه چهار همدان به اجـــرای ســـکوهای نشـــیمن، تامیـــن روشـــنایی پارک، احداث خانه بازی شن و ماسه کودکان در بلوار آیت‌الله نجفی اشاره و تصریح کرد: این پروژه امسال اجرایی شده که فضای بازی کـــودکان با سیســـتم گرمایش از کف به مســـاحت 200 مترمربع اجرایی شده و دارای ســـالن شـــن و ماســـه، حوض توپ و سالن انتظار بـــرای والدین است.
تملک 6 پلاک برای بازگشایی معابر کوی اسلامشهر
وی با اشاره به تملک 6 پلاک برای بازگشایی معابر کوی اسلامشهر طی امسال گفت: 6 پـــلاک در کـــوی اسلامشـــهر بـــه منظور بازگشـــایی معابر و زیرســـازی و آسفالت معابر تخریب و تملک شد.
طهماسبیان با بیان اینکه امسال تملک 6 پلاک برای بازگشایی معبر کوی ولیعصر(عج) را داشتیم افزود: این اقدام بـــه منظـــور بازگشـــایی معابر و زیرســـازی و آســـفالت معابر انجام شد.
وی با اشاره به تملک 3 پلاک به منظور بازگشایی معابر کوی امام خمینی(ره) که از سال گذشته کار آغاز شد گفت: این اقدام در خیابـــان مدنـــی کـــوی امام خمینی(ره) به منظور بازگشـــایی، زیرســـازی و آســـفالت معابر اجرایی شد.
مدیر شهرداری منطقه چهار همدان به لوله‌گذاری کوچه گل‌ها در کوی علی‌آباد اشاره داشت و افزود: اجـــرای لوله‌گـــذاری بتنـــی برای هدایـــت آب‌هـــای ســـطحی به طول 330 متر، زیرســـازی و آســـفالت مســـیر از جمله اقداماتی بود که امسال در این پروژه انجام شد.
وی به اجـــرای نهـــری در کوی ولیعصر(عج) برای هدایـــت آب‌هـــای ســـطحی، خاکبـــرداری، جدول‌گـــذاری، زیرســـازی و آســـفالت اشاره کرد و گفت: دال بتنـــی برای پوشـــش، اجـــرای دریچـــه بازدید به طـــول مســـیر 300 متر تهیـــه و اجـــرای شد.
اجرای 13 مورد پیاده‌روسازی و جدول‌گذاری در سطح منطقه چهار طی امسال
طهماسبیان از اجرای 13 مورد پیاده‌روسازی و جدول‌گذاری در سطح منطقه چهار طی امسال خبر داد و افزود: جدول‌گـــذاری و پیاده‌روســـازی بـــه مســـاحت 31 هـــزار مترمربـــع در خیابان سلحشـــور جانبازان و بلوار جانبازان، خیابان عرفـــان، خیابان حافظ، بلوار اســـتقلال، خیابـــان دانش‌آمـــوز و بلـــوار آزادی در کوی فرهنگیـــان، خیابان برقعـــی در کـــوی کوثـــر، خیابـــان ثمـــری شـــاد و 18 متـــری آزادگان در کـــوی الونـــد، بلوار ارتـــش، میـــدان باباطاهر و پیاده‌روســـازی در کـــوی علی‌آباد پیش رفته است.
وی با اشاره به پوشش رودخانه کوی کوثردر خیابان شهید پیری عنوان کرد: امسال در کوی کوثر دال بتنی پیش تنیـــده هالوکور به طول 350 متر تهیـــه و اجـــرایی شد.
مدیرشهرداری منطقه چهارهمدان با اشاره به اصلاح و بازسازی و دیوارکشی رودخانه‌های‌ کوی کوثر، کوی امام خمینی(ره) و کوی منوچهری طی امسال گفت: دیوارکشـــی رودخانه‌هـــا، بندکشـــی و بتن‌ریـــزی مســـلح کـــف رودخانه‌هـــای کـــوی کوثـــر، کـــوی امـــام خمینـــی(ره) و کـــوی منوچهـــری بـــه طـــول 650 متـــر انجام شده است.
وی به احداث آسانسور برای پل عابرپیاده در بلوارارتش طی امسال اشاره کرد و افزود: نصـــب دو دســـتگاه آسانســـور بـــرای پـــل عابـــر پیـــاده روبــه‌روی بیمارســـتان ارتـــش اجرایی شده است.
طهماسبیان با اشاره به اصلاح و جداول رفوژ وسط بلوار ارتش که سال گذشته آغاز شد و امسال به اتمام رسید یادآور شد: تخریـــب بتنـــی و جدول‌گـــذاری گرانیتـــی رفـــوژ وســـط بلوار ارتـــش بـــه طـــول یک هزار و 900 متر انجام شده است.
وی با بیان اینکه بازسازی زمین چمن مصنوعی بوستان شهید باهنر در کوی فرهنگیان از سال گذشته انجام شد گفت: خاکبـــرداری، بتن‌ریزی و اجرای چمن مصنوعی بوســـتان شهید باهنر به مســـاحت 612 مترمربع اجرایی شده است.
مدیر شهرداری منطقه چهار همدان با اشاره به تعویض جداول بلوار آیت‌الله نجفی که سال گذشته آغاز شد خاطرنشان کرد: جداول هر دو ســـمت بلوار آیت‌الله نجفی به طـــول یک هزار و 700 متر اصلاح و بازســـازی شده است.
وی در پایان گفت: اینها گوشه‌‌ای از فعالیت‌های عمرانی شهـــرداری منـطقــــه چهار همدان به مناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی است که امیدواریم در ادامه نیز پروژه‌هایی را اجرایی و خدماتی را به شهروندان ارائه کنیم.ارسال ديدگاه

نام:
پست الکترونیکی:
کد امنیتی:
ديدگاه: