کد خبر : 55193
تاریخ : 1402/8/30
گروه خبری : خبر همدان

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان:

رشد تولید و بهبود اقتصادی در گرو فراگیری آموزش‌های مهارتیهگمتانه، گروه خبر*: مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان در کارگروه توسعه آموزش‌های مهارتی این اداره کل گفت: توانمندسازی نیروی انسانی و یادگیری مهارت‌های جدید باعث رشد تولید و بهبود اقتصاد و معیشت می‌شود.
به گزارش هگمتانه، وهب مختاران با اشاره به نقش آموزش‌های مهارتی در توسعه و بهبود اقتصاد بیان کرد: در واقع بدون مهارت اشتغال پایدار ایجاد نمی‌شود و توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه در گرو مهارت آموزی است.
مختاران با اشاره به اینکه نیروی انسانی ماهر یکی از عوامل مؤثر در تححق اهداف یک سازمان است، تصریح کرد: فراگیری مهارت‌های نوین و تخصصی مسیر توسعه اقتصادی را هموار می‌سازد.
به نقل از روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای استان همدان، وی این توسعه را بدون آموزش‌های مهارتی نوین غیرممکن عنوان کرد و افزود: نیروی انسانی با کسب مهارت‌های منتج به اشتغال با هدف اثرگذاری مثبت در توسعه اقتصادی نقش ایفا خواهد کرد.

  لینک
https://hegmataneh-news.ir/sl/55193