صفحه 1      شماره  4213      پنجشنبه 23 اسفند 1397


مدير روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان استان خبر داد:
اهداي کفش به ارزش 150 ميليون ريال 
به دانش‌آموزان نيازمند همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدير روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان استان همدان گفت: به همت اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان استان و کمک‌هاي خيّران نيک‌انديش همداني معادل 150 ميليون ريال کفش بين دانش‌آموزان نيازمند استان همدان توزيع شد.
محمدصالح تشکري ديروز در گفتگويي با اشاره به اقدامات اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي استان در خصوص حمايت از دانش‌آموزان نيازمند از توزيع معادل 200 ميليون ريال اقلام عيدي بين دانش‌آموزان نيازمند خبر داد.
وي ادامه داد: به همت اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان استان و کمک‌هاي خيّران نيک‌انديش همداني معادل 150 ميليون ريال کفش بين دانش‌آموزان نيازمند استان همدان توزيع شد.
وي بيان کرد: با توجه به شروع فصل بهار و نياز برخي دانش‌آموزان به لباس و کفش مناسب، اين اتحاديه ضمن پيگيري مأموريت‌هاي خود در حوزه تعليم و تربيت اقدام به جمع‌آوري کمک از خيّران و توزيع اقلام در بين مناطق نيازمند کرد.
مدير روابط عمومي اتحاديه انجمن‌هاي اسلامي دانش‌آموزان همدان افزود: البته اين ميزان کمک فقط بخش کوچکي از نيازهاي اين دانش‌آموزان را پوشش داده و اتحاديه همچنان آمادگي دارد تا با همکاري خيّران استان زمينه توزيع صحيح موارد مورد نياز دانش‌آموزان را به صورت مطلوب فراهم آورد.
وي يادآور شد: نکته بسيار مهم در توزيع اقلام اهدايي براي دانش‌آموزان اين است که به هيچ وجه نبايد به کرامت انساني آنها بي‌توجهي شود.