صفحه 1      شماره  4213      پنجشنبه 23 اسفند 1397


مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي استان:
وجود 905 هزار هکتار از اراضي ملي در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي همدان گفت: استان همدان در گستره‌اي به مساحت 19 هزار و 491 کيلو مترمربع، 905 هزار هکتار از وسعت اراضي ملي را در خود جاي داده است.
مهدي نيک مرادي ديروز در گفتگويي با اشاره به برگزاري مانور گشت‌هاي حفظ کاربري اراضي کشاورزي استان همدان به منظور جلوگيري از تغيير کاربري غير مجاز در اراضي کشاورزي گفت: 9 گشت براي حفظ اراضي در شهرستان‌هاي استان همدان مستقر شده و از ابتداي سال تاکنون 2 هزار و 713 گروه روز گشت انجام شده است.
وي با بيان اينکه تاکنون 312 هزار و 163 کيلومتر عمليات گشت زني در اراضي استان انجام شده است، اظهار کرد: 514 تماس نيز با سامانه 131 انجام شده که از اين تعداد 336 مورد گزارش تغيير کاربري غير مجاز بوده است.
مدير امور اراضي سازمان جهاد کشاورزي همدان اضافه کرد: از ابتداي سال تاکنون 55 فقره رأي قلع و قمع در استان اجرا شده و 48 فقره نيز با دريافت دستور دادستاني و با هماهنگي نيروي انتظامي در راستاي تبصره 2 ماده 10 قانون قلع و قمع انجام شده است.