صفحه 6      شماره  4161      پنجشنبه 20 دی 1397


معاون وزير کار خبر داد
افزايش حق مسکن کارگران
دستور جلسه نشست هفته آينده شوراي‌ عالي کار
هگمتانه، گروه ايران و جهان: معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در امور روابط کار از بررسي افزايش حق مسکن کارکنان مشمول قانون کار در نشست هفته آينده شوراي عالي کار خبر داد.
حاتم شاکرمي، با اشاره به برگزاري نشست شوراي عالي کار طي هفته آينده اظهار کرد: در جلسه هفته آينده موضوع بررسي افزايش حق مسکن کارگران و همچنين اصلاح آيين دادرسي در دستور کار قرار دارد.
وي با بيان اينکه ميزان افزايش حق مسکن کارگران بايد با حضور شرکاي اجتماعي مورد بحث و بررسي قرار گيرد، افزود: حق مسکن طي حدود دو سال گذشته 40 هزار تومان بوده و افزايش آن در دستور کار قرار گرفته و بايد با تصويب شوراي عالي کار نهايي و با تصويب هيأت وزيران اجرايي شود.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، همچنين درباره راهبرد و برنامه‌هاي اين وزارتخانه در افزايش سطح معيشت کارگران گفت: براي افزايش دستمزد سالانه در شوراي عالي کار دو شاخص ماده 41 قانون کار يعني «ميزان افزايش تورم» و «معيشت» مدنظر قرار دارد که يکي از شاخص‌هاي مؤثر در افزايش تورم نيز مسکن است و بايد مورد توجه باشد.
شاکرمي گفت: افزايش حق مسکن به عنوان يکي از شاخص‌هاي فيش حقوقي هر چند ناچيز است، اما در افزايش مزد مي‌تواند مؤثر باشد.
افزايش حق مسکن کارگران از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان در اسفند سال 1393 در شوراي عالي کار به تصويب رسيد اما با توجه به اينکه اجراي اين مصوبه نيازمند تأييد و تصويب هيأت وزيران است، در نهايت با تأخير حدود دو ساله، از اواخر سال 95 اعمال شد.