صفحه 2      شماره  4160      چهارشنبه 19 دی 1397


سايه کمبود معلم بر سر آموزش و پرورش همدان
امسال1300 معلم در همدان بازنشسته مي‌شوند
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون پشتيباني و توسعه اداره کل آموزش و پرورش همدان گفت: از ابتداي سال 97 تاکنون حکم بازنشستگي يک‌هزار و 268 فرهنگي در استان صادر شده است و تا پايان سال تعداد آن‌ها به بيش از يک‌هزار و 300 تن مي‌رسد.
محمد بداغي ديروز در گفتگويي افزود: در چند سال اخير، تعداد فرهنگيان بازنشسته روند افزايشي داشته و ممکن است موجب کمبود نيروي تدريس شود.
وي با اشاره به اينکه سال گذشته يک‌هزار و 246 فرهنگي در استان بازنشسته شدند تأکيد کرد: روند افزايش بازنشستگي در جايگزيني نيروي انساني تأثير دارد و بايد با صدور مجوز استخدام از طريق وزارت آموزش و پرورش و استفاده از نيروهاي حق التدريس و غير موظف، کمبود نيرو را جبران کنيم.
بداغي عنوان کرد: خريد خدمات، يکي ديگر از راه‌هاي تأمين نيروي انساني است که در بودجه 98 به صورت خاص روي آن تأکيد شده و جزء راهکارهاي تأمين نيروي انساني سال تحصيلي 99-98 محسوب مي‌شود.
وي اضافه کرد: حکم برقراري حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران در قالب بازنشستگي عادي، پيش از موعد، از کار افتاده، جانباز و فرزندان شهدا، فوتي و اصلاح ورثه براي تمامي اين فرهنگيان بازنشسته صادر شده است.
معاون پشتيباني و توسعه اداره کل آموزش و پرورش همدان با اشاره به اينکه پاداش بازنشستگي تمامي فرهنگيان تا پايان سال 96 پرداخت شده است ابراز اميدواري کرد با تأمين اعتبار، پاداش پايان خدمت بازنشستگان فرهنگي امسال نيز پرداخت مي‌شود.