صفحه 2      شماره  4160      چهارشنبه 19 دی 1397


رئيس اداره فرش سازمان صمت استان:
ارائه تسهيلات راهکار رونق بازار فرش همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: رئيس اداره فرش سازمان صمت استان همدان با اذعان به رکود بازار فرش همدان گفت: براي تقويت اين‌بازار و افزايش قدرت خريد مردم با بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات رايزني شده است تا بانک‌ها تسهيلات با بهره کم در اختيار مردم قرار دهند.
رئيس اداره فرش سازمان صمت استان درباره رکود بازار فرش همدان اظهار کرد: دليل رکود بازار داخلي قيمت مواد‌اوليه است و در بازار خارجي هم نبود صادرات اين مشکل را ايجاد کرده است.
محمود خزندي افزود: براي تقويت اين‌بازار و افزايش قدرت خريد مردم با بانک‌ها براي پرداخت تسهيلات رايزني شده است تا بانک‌ها تسهيلات با بهره کم در اختيار مردم قرار دهند. 
وي ادامه داد: افزون بر اين در بخش توليد هم به دنبال تأمين و پرداخت اين تسهيلات هستيم تا وام‌‌هاي خود‌اشتغالي 5 ميليون‌توماني به شاغلان اين حرفه اختصاص يابد.
وي گفت: بازار اصلي جامعه هدف توليد و صادرات فرش همدان آمريکا است که فرش همدان را با همين طرح و نقشه طالبند اما در بازار اروپا که 10 درصد صادرات فرش همدان را تشکيل مي‌دهد بايد براي تغيير نقشه، طرح و بافت متناسب با بازار هدف توليد‌کنندگان برنامه‌ريزي کنند.