صفحه 5      شماره  4157      یکشنبه 16 دی 1397


مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي همدان:
وجود 702 هزار هکتار عرصه محصولات زراعي و باغي در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي استان همدان از وجود بيش از 702 هزار هکتار عرصه محصولات زراعي و باغي در همدان خبر داد.
شهرام پيشه‌ور در گفتگويي در خصوص وضعيت کشاورزي استان همدان اظهار کرد: در استان همدان بيش از 702 هزار هکتار عرصه محصولات زراعي يک‌ساله و دائمي(باغات) وجود دارد و خوشبختانه تنوع محصولي آن نيز بسيار مطلوب است.
وي با اشاره به اينکه محصولات زراعي همدان جزو محصولات برتر با جايگاه ممتاز در کشور است افزود: توليدات کشاورزي همدان در کشور 4.5 درصد را شامل مي‌شود که نشان از قابليت بهره‌برداران و ظرفيت خوب استان همدان دارد.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي همدان با بيان اينکه قسمتي از محصولات کشاورزي استان هر ساله در مراحل پيش از کاشت، کاشت، داشت و برداشت دچار خسارت مي‌شوند ادامه داد: کنترل و مبارزه با اينگونه خسارت اگر نباشد هر ساله 30 تا 40 درصد از محصولات کشاورزي کشاورزان دچار خسارت مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه يکي از روش‌هاي مبارزه با خسارت محصولات کشاورزي مبارزه شيميايي با نباتات و محصولات کشاورزي است خاطرنشان کرد: در 15 سال اخير سرانه مصرف سم در همدان 480 تن شده در حالي که اين رقم در 15 سال گذشته 700 تن بوده، يعني ميزان سرانه مصرف سم از يک ليتر به کمتر از هفت دهم ليتر در هر هکتار رسيده است.
وي دليل کاهش مصرف سم در اراضي زيرکشت همدان را پيگيري اهداف و برنامه‌هاي وزارت جهاد کشاورزي دانست و گفت: در 15 سال گذشته بحث ساماندهي فروشندگان سموم نباتي در همدان مورد پيگيري قرار گرفت به طوري که با ممانعت از فعاليت فروشندگان غيرمجاز، از افراد کارشناس استفاده شده که با طي دوره‌هاي مربوطه علم کافي در خصوص سموم نباتي داشته باشند.
پيشه‌ور اضافه کرد: آموزش و آشنايي بهره‌برداران کشاورزي با عوامل خسارت‌زا و نحوه مبارزه با خسارات محصولات زراعي به روش‌هاي مختلف همچون برگزاري کارگاه‌ها و کلاس‌هاي آموزشي، روش آموزش چهره به چهره و برگزاري برنامه‌هاي تلويزيوني و راديويي از جمله اقدامات اطلاع رساني به کشاورزان بوده است.
مدير حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزي همدان در خصوص ديگر اقدامات انجام شده براي کاهش مصرف سموم در استان نيز بيان کرد: نحوه مصرف سموم نباتي، اصلاح و بازسازي ادوات سمپاشي، انجام مبارزات غيرشيميايي و توسعه آن و آموزش مبارزات مکانيکي در باغات نيز از ديگر اقدامات براي کاهش مصرف سموم بوده است.