صفحه 5      شماره  4157      یکشنبه 16 دی 1397


ممنوعيت تدريس در ساعت اداري براي مديران
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون سياسي فرماندار همدان گفت: تدريس مديران در ساعات اداري ممنوع است.
علي‌اصغر ناظري‌پور در گفتگويي با بيان اينکه اين مسأله به بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اداري بازمي‌گردد که زير نظر سازمان برنامه و بودجه است اظهار کرد: اگرچه در اين حوزه مسؤوليتي متوجه ما نيست اما مديران در ساعات غير اداري مي‌توانند به تدريس بپردازند.
وي با بيان اينکه هيچ تفاوتي بين مديران و کارشناسان در اين حوزه وجود ندارد افزود: همه کارمندان مستخدم دولت هستند و در بخشنامه‌ها و قوانين تبعيضي وجود ندارد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان همدان نيز با بيان اينکه قانون و عرف نيست که مديران دستگاه‌هاي اداري در ساعات اداري به تدريس در دانشگاه بپردازند اظهار کرد: ممکن است مدير مربوطه تخصص خاصي دارد که به او در دانشگاه نياز است اما مي‌تواند در خارج از ساعت اداري در دانشگاه حاضر شود.
سيد اسکندر صيدايي افزود: مديران مي‌توانند به صورت موردي در صورت نياز براي سخنراني و يا سرکشي در دانشگاه‌ها به عنوان مأموريت حاضر شوند اما به صورت مداوم به عنوان تدريس امکان حضور در دانشگاه را در ساعات اداري ندارند.