صفحه 4      شماره  4155      پنجشنبه 13 دی 1397


فرماندار کبودراهنگ تأکيد کرد:
پيشگيري از شکل‌گيري محلات ناکارآمد
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار کبودراهنگ گفت: بايد با احيا، بهسازي و توانمندسازي محلات هدف بازآفريني شهري، از شکل‌گيري محلات ناکارآمد جديد پيشگيري کرد.
حجت‌ا... مهدوي در ستاد بازآفريني پايدار شهري شهرستان همدان، بر ضرورت اجراي مفاد برنامه ششم توسعه و سند ملي راهبردي احيا، بهسازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده و ناکارآمد شهري و آيين نامه اجرايي برنامه ملي بازآفريني پايدار شهري تأکيد کرد.
وي افزود: همه مکلف به حرکت به سمت بازآفريني شهري بوده و در اين راستا بايد سياست‌هاي تدوين شده در دولت را اجرايي کرد.
فرماندار کبودراهنگ گفت: ستاد بازآفريني و احياي بافت‌هاي فرسوده بهترين راهکار براي افزايش اعتماد مردم به دولت است؛ چراکه با مناسب‌سازي فضا براي زندگي مردم، زمينه براي محقق کردن فعاليت‌هاي اجتماعي و فرهنگي فراهم مي‌شود.
مهدوي اضافه کرد: اجراي طرح بازآفريني بافت‌هاي فرسوده شهري به عنوان يکي از اولويت‌هاي مهم دولت نيازمند مشارکت و همراهي مردم و بخش خصوصي است؛ البته سياست‌هاي تشويقي دستگاه‌هاي خدمات‌رسان در شتاب‌بخشي به اين طرح بسيار مفيد است.
وي اظهار کرد: بايد رويکرد نشست‌هاي اعضاي ستاد بازآفريني شهري تحقق مفاد سند ملي احيا و نوسازي بافت‌هاي فرسوده باشد.
مهدوي، شهرداري را دبير ستاد بازآفريني دانست و افزود: دستگاه‌هاي عضو اين ستاد بايد براي نيل به اهداف ترسيم شده با دبيرخانه ستاد همکاري لازم را داشته باشند و ايده‌ها و نظرهاي کارشناسانه ارائه دهند.