صفحه 4      شماره  4152      دوشنبه 10 دی 1397


فرماندار فامنين:
اختصاص 8.7 ميليارد تومان سهم فامنين از مشاغل خانگي
هگمتانه، گروه شهرستان: فرماندار فامنين گفت: سهم شهرستان فامنين از مشاعل خانگي مبلغ ده ميليارد و 180 ميليون تومان بوده که مبلغ هشت ميليارد و 700 ميليون تومان آن اختصاص يافته است معادل 65 درصد جذب شده و اشتغال ايجاد شده در اين زمينه 76 نفر است. 
به گزارش هگمتانه به نقل از روابط عمومي فرمانداري شهرستان فامنين، سيدمجيد شماعي در کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري شهرستان فامنين گفت: ايجاد فضاي مناسب و امنيت خاطر براي جذب سرمايه و سرمايه‌گذار يکي از مهمترين راهکارهاي رفع معضل بيکاري است و تلاش براي حضور سرمايه‌گذاران و استفاده از توان بخش خصوصي براي توسعه، از جمله مهمترين سياست‌هاي دولت و مسؤولان استاني و شهرستاني است.
فرماندار فامنين در خصوص سهم شهرستان از مشاغل خانگي گفت: سهم شهرستان از مشاعل خانگي مبلغ ده ميليارد و 180 ميليون تومان بوده که مبلغ هشت ميليارد و 700 ميليون تومان آن اختصاص يافته است معادل 65 درصد جذب شده و اشتغال ايجاد شده در اين زمينه 76 نفر است. 
وي گفت: در بحث اشتغال روستايي سهم شهرستان 12 ميليارد و 600 ميليون تومان بوده است که بالغ بر 9 ميليارد تومان آن عقد قرارداد شده و مبلغ هشت ميليارد و 600 ميليون تومان آن پرداخت شده است و اشتغال ايجاد شده در اين زمينه 253 نفر است.
شماعي افزود: سهم شهرستان فامنين در سامانه رصد هزار و 305 نفر است که 900 نفر آن ثبت سامانه شده‌اند.