صفحه 4      شماره  4046      شنبه 27 مرداد 1397


همه زندگي مي‌کنند اما ما هرگز
هگمتانه، گروه فرهنگي: رمان «همه زندگي مي‌کنند اما ما هرگز» داستاني است درباره خانواده‌اي که در يک کشور با دگرگوني عظيمي در قرن بيستم به مبارزه مي‌پردازد.
جنگ، ناسيوناليسم، چوبه‌دار همگي به صورت غير قابل پيش‌بيني در زندگي برخي از افراد اتفاق مي‌افتد. رمان «همه زندگي مي‌کنند اما ما هرگز» داستاني است درباره خانواده‌اي که در کشور با دگرگوني عظيمي به مبارزه مي‌پردازند.
در دوران بچگي من، مادر و پسري را مي‌شناختم که اسير يک مرد بريتانيايي شده بودند. اين داستان شخصيتي به نام مشکين (Myshkin) و مادرش Gayatri است. آنها افرادي هستند که در شورش‌هاي عليه آداب و رسوم اجنبي به دنبال آزادي هستند. آزادي از هر گونه قيد و بندي که اجنبي‌ها در هند اعمال مي‌کردند، خواست همه مردم هند بود. نبرد و مقابله با حکومت استعمارگر انگلستان آغاز شده بود و در همان زمان نازي‌ها در آلمان به روي کار مي‌آيند. در اين بحبوحه آشوب دو نفر با ديدگاهاي متفاوت به زندگي، نظر‌هاي خود را بيان مي‌کنند.
مشکين با نگاهي عميق به جهان زندگي خود را رها کرده بود و او با ارتباط ميان غم و اندوه در سرزمين مادري خود (هند) و جنگ جهاني فهميد که حس ميهن پرستي بر همه چيز اوليت خواهد داشت.
نويسنده اين رمان با خلق شخصيت‌هاي مختلف در داستان خود به صورت ريشه‌اي به مسائل آن دوران پرداخته است. او مرد و زني را معرفي مي‌کند که به دام افرادي خطرناک در دوراني سخت و طاقت فرسا گرفتار مي‌شوند.
نويسنده اين کتاب خانم Anuradha Roy رمان نويس، خبرنگار و ويرايشگر هندي است. او تاکنون چهار رمان را به رشته تحرير در آورده است. خانم Roy نوجواني خود را در شهر حيدر آباد هند گذرانده و پس از آن به همراه خانواده به شهر کلکته مهاجرت مي‌کند. دوران دبيرستان را در اين شهر مي‌گذراند و پس از آن در رشته زبان و ادبيات انگليسي در دانشکده Presidency مشغول به تحصيل مي‌شود. پس از اتمام دوره کارشناسي به دانشکده کمبريج انگلستان مي‌رود و پس از چندي در دو دانشگاه کلکته و کمبريج مشغول به کار مي‌شود. او از سال 2000 همکاري خوبي را با ناشران براي انتشار آثار خود انجام مي‌دهد.