صفحه 4      شماره  4046      شنبه 27 مرداد 1397


در همايش دوچرخه سواري
100 مدير و کارمند شهرداري رکاب ‌زدند
هگمتانه، گروه خبر همدان: همايش بزرگ دوچرخه سواري مديران و کارکنان شهرداري و عموم مردم همدان روز جمعه در اين شهر برگزار شد.
در اين همايش که براي نخستين بار در دوره پنجم شوراي اسلامي شهر همدان برگزار شد، يکصد دوچرخه سوار حضور داشتند.
شرکت کنندگان مسير سه کيلومتري تقاطع پژوهش، ميدان قائم (عج)، بلوار ارم و بلوار جوان همدان را رکاب زدند.
رئيس کميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي اسلامي شهر همدان در اين همايش گفت: توجه به توسعه ورزش کارکنان شهرداري حايز اهميت است و بايد با تدوين برنامه‌هاي منظم و در تقويم ساليانه نسبت به همگاني کردن ورزش در بين مديران و کارکنان شهرداري تلاش شود.
رضوان سلماسي افزود: شهرداري همدان سهم بسزايي در توسعه ورزش در بخش‌هاي مختلف قهرماني، همگاني و محلات دارد و از اين رو مي‌طلبد تا از بودجه مناسب برخوردار شود.
وي با تأکيد بر جايگاه ورزش در رويکرد شوراي پنجم گفت: با توجه به اينکه ورزش در راستاي سلامت جامعه به عنوان يک اصل مطرح است، برهمين اساس مديران مناطق و سازمان‌هاي شهرداري همدان بايد براي ورزش و سلامت کارکنان اهتمام ويژه داشته باشند.
سلماسي خاطرنشان کرد: انتظار مي‌رود سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري همدان به صورت منظم براي کارکنان شهرداري برنامه‌هاي ورزشي در نظر بگيرد.
شهردار همدان نيز در اين مراسم با تأکيد بر تقويت روحيه نشاط و سلامت کارکنان شهرداري همدان گفت: نشاط و سلامت کارکنان با رونق ورزش همگاني مورد توجه است.
عباس صوفي افزود: شهرداري همدان رويکرد حمايتي و مشارکتي براي توسعه ورزش همگاني به ويژه بين مديران و کارکنان حوزه‌هاي زيرمجموعه خود دارد.
وي اظهار کرد: شهرداري نقش بسيار مؤثر در ترويج و توسعه ورزش همگاني دارد و توجه جدي به اين مقوله داريم.
در پايان اين همايش به قيد قرعه به 20 شرکت کننده جايزه نقدي اعطا شد.