صفحه 2      شماره  4031      سه شنبه 9 مرداد 1397


آيا براي خود هم 
خواهان شفافيت هستيم؟
حسين صادقيان
کسي از محققين اجتماعي مدعي بود اکثريت ما در جايگاه‌هاي حقيقي و حقوقي طالب شفافيت مثلاً از جهت اقتصادي و معيشتي نيستيم. دقت کنيم آيا هر يک از ما به عنوان يک فرد در جايگاه صنفي خود راضي هستيم به طور صريح مورد ارزيابي قرار گيريم همين مايي که صبح تا شام از ديگران به خصوص مسؤولان امور متعدد خدماتي و اجتماعي مي‌خواهيم صريح و شفاف باشند، بارها شاهد بوديم اشخاصي چانه فقر و نداري مي‌کوبيده‌اند ولي تحقيقاً مبرهن شده که اين نوع قيافه گرفتن چيزي جز ظاهرسازي نبوده و قضيه چيز ديگري است. کلاه خود را در بين طايفه خود و شهرمان قاضي کنيم برسيم به اينکه ادعاهاي معيشتي با واقعيات چقدر سازگاري و تطبيق دارد؟
شکي نيست که درصدي حداقل از مشکلات متعدد به خصوص اقتصادي رنج مي‌برند ولي کم نيستند که وضع موجود را به بهترين وجهي (که البته بسيار زشت و رياکارانه است) براي منافع خود مصادره مي‌کنند و يکسره نق مي‌زنند و فرياد وانفسا سر مي‌دهند. صادق باشيم، چقدر هر يک به نوبه و در جايگاه خود خواهان رعايت حق و حقوق فردي و اجتماعي ديگران هستيم. به دنبال تبرئه يا موفق جلوه دادن مراکز رسمي و حقوقي نيستم ولي سؤال اين است که اگر ما انتظار صراحت و جديت از ديگران داريم خود تا چه اندازه براي منافع خود پاي اين کار هستيم زيرا انصاف دادن از طرف خود از مؤلفه‌هاي پسنديده انساني و ديني محسوب مي‌شود.
روزي در کلاسي حضور داشتم. يکي از حضار درباره عدم جديت و پيشرو بودن برخي مسؤولان و متوليان اجتماعي مسائلي را مطرح کرد، از او پرسيدم شما که اين‌گونه بعضاً هم به درستي اشکال مي‌کني آيا حاضري و خشنود مي‌شوي که بنده در کلاس با جديت حضور و غياب کنم، تمام ساعت درسي به آموزش بگذرد و با برگزاري آزمون و ارزيابي دقيق نمره‌اي به شما بدهم؟ همين فرد به صراحت گفت: خير صادقانه بگويم حداقل در کوتاه‌مدت از شما دلخور شده و شايد بدگويي هم بکنم. عرض کردم پس شما چگونه از جهت وجداني و اخلاقي با اين روحيه و رفتار به خود اجازه مي‌دهي نسبت به ديگران معترض و بعضاً متعرض هم باشي؟!
واقعيت اين است که بخش چشمگيري از تعداد نفرات ما حاضر به شفافيت، صراحت، دقت و اعمال جديت نيستيم اما بيشترمان مرگ را براي همسايه مي‌خواهيم. از شما سؤال مي‌کنم چند درصد از بازاريان پردرآمد حاضر بلکه خشنود مي‌شوند که ماليات بر درآمد آنان به درستي محاسبه و دريافت گردد؟ چرا مثلاً درباره ماليات بر ارزش افزوده که خالي از اشکال هم نيست اين‌گونه با مراکز حقوقي برخورد مي‌کنيم؟ پس اگر دوست داريم متوليان متنوع اجتماعي اقتصادي فرهنگي شفاف و صادق باشند قبول بفرماييد از خود، خانواده خود و آينده‌سازان (نوجوانان و جوانان) بايد شروع کنيم تا صداقت و شفافيت، تمرين و عادت نشود هيچ‌گاه به مقصد ارزشمند نمي‌رسيم. قبول کنيم عده زيادي به قول ما همداني‌ها خوب مي‌گردند و خوب مي‌خورند، کم نيستند کساني که در محيط و فضاهاي دوستانه به چنين روشي اذعان مي‌کنند. پس اگر خواهان شفافيت امور متعدد از طرف ديگران هستيم خود را هم براي پاسخگويي آن‌گونه که از ديگران انتظار داريم آماده کنيم. إن‌شاءا...