صفحه 4      شماره  3977      سه شنبه 1 خرداد 1397


مدير جهادکشاورزي شهرستان اسدآباد خبر داد
کشت 11 هزار مترمربع زعفران در اراضي کشاورزي اسدآباد
 
هگمتانه، گروه شهرستان: مدير جهادکشاورزي شهرستان اسدآباد از کشت 11 هزار مترمربع زعفران در اراضي کشاورزي اين شهرستان خبر داد و گفت: اين ميزان سطح زيرکشت زعفران توسط سه3 بهره‌بردار در اراضي کشاورزي روستاهاي چنارسفلي، گنبله و موسي‌آباد انجام شده است.
سقراط بيرنگ با اشاره به پيش‌بيني برداشت 6 تا 7 کيلوگرم محصول زعفران از اراضي فوق، افزود: محصول اين اراضي توسط بهره‌برداران در نيمه دوم آبان‌ امسال برداشت خواهد شد.
وي تصريح کرد: در حال حاضر دو مورد متقاضي جديد نيز در رابطه با کشت محصول زعفران به جهادکشاورزي مراجعه کرده‌اند که پرونده آنان در دست تکميل بوده و پيش‌بيني مي‌شود با مراجعه متقاضيان ديگر براي کشت زعفران ميزان اراضي کشت اين محصول به 5 تا 6 هکتار افزايش يابد.
بيرنگ سطح زيرکشت سال گذشته زعفران در اراضي کشاورزي اسدآباد را سه هزار مترمربع عنوان کرد و گفت: سال گذشته در راستاي کشت زعفران دو تا سه دوره کلاس‌هاي آموزشي و ترويجي براي40 تا 50 نفر از شرکت‌کنندگان و متقاضيان توسط جهادکشاورزي برگزار شد که در پايان اين کلاس‌هاي ترويجي گواهي دوره براي افراد شرکت‌کننده صادر شد و امسال نيز در صورت نياز با هماهنگي لازم اين کلاس‌هاي ترويجي با توجه به تعداد متقاضيان برگزار مي‌شود.