صفحه 4      شماره  3977      سه شنبه 1 خرداد 1397


رئيس شعبه تأمين اجتماعي اسدآباد خبر داد
بخشودگي جرائم کارفرمايان خوش حساب تا تيرماه
هگمتانه، گروه شهرستان: رئيس شعبه تأمين اجتماعي اسدآباد از بخشودگي جرائم کارفرمايان خوش حساب تا دهم تير خبر داد.
کمال شعباني در گفتگو با خبرنگار هگمتانه، اظهار کرد: با توجه به نامگذاري سال 97 به عنوان سال حمايت از کالاهاي ايراني و در اجراي سياستهاي اقتصاد مقاومتي و به منظور مساعدت با کارفرمايان خوش حساب مديون و با نظر به آئين‌نامه اجرايي ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات، بخشودگي جرائم کارفرمايان خوش حساب صورت مي‌پذيرد.
وي گفت: اين طرح شامل کارفرمايان کارگاه‌هاي معدني، توليدي، خدماتي و صنعتي و اشخاص حقيقي و حقوقي است.
شعباني اظهار کرد: تمامي کارفرماياني که به سازمان بدهي دارند مي‌توانند دلايل بحران خود را که منجر به عدم پرداخت حق بيمه شده و به تأييد وزارت صنعت، معدن، تجارت يا فرمانداري و استانداري رسيده است، به تأمين اجتماعي ارائه کنند.
رئيس شعبه تأمين اجتماعي اسدآباد خاطرنشان کرد: کارفرمايان واحدهاي مشمول جهت بهره‌مندي از بخشودگي جرائم متعلقه مي‌توانند حداکثر تا تاريخ 10 تير امسال در مورد پرداخت و يا تقسيط اصل بدهي قطعي شده براساس مدارک و مستندات به سازمان تأمين اجتماعي، توافق نمايند.
شعباني در خاتمه گفت: اجراي طرح بخشودگي جرائم بيمه‌اي کارفرمايان خوش حساب با هدف حمايت از کارگران و کارفرمايان انجام مي‌شود و هدف از اجراي آن کمک به کارفرماياني است که در ايجاد بحران و عدم پرداخت حق بيمه مقصر نبوده‌اند.