صفحه 4      شماره  3977      سه شنبه 1 خرداد 1397


مدير جهاد کشاورزي شهرستان رزن خبر داد
پايان مبارزه با آفت سن مادر در مزارع غلات رزن
هگمتانه، گروه شهرستان: مدير جهاد کشاورزي شهرستان رزن گفت: مبارزه با آفت سن مادر در مزارع غلات شهرستان رزن به پايان رسيد.
محمود فتحي اظهارکرد: در سال زراعي جاري از تاريخ بيستم فروردين‌ مبارزه شيميايي عليه آفت سن غلات و علف‌هاي هرز در 92 هزار و 500 هکتار از اراضي تحت کشت شهرستان رزن آغاز شد.
وي افزود: مبارزه با آفت سن مادر تا تاريخ هفتم ارديبهشت در چهار هزار و 261 هکتار از اراضي تحت کشت مبارزه عليه آفت سن مادر اجرا شد.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان رزن با بيان اينکه در چهار هزار و 104 هکتار از اراضي غلات مبارزه عليه علف‌هاي هرز انجام شده است، گفت: به دليل بارندگي‌هاي مداوم عمليات مبارزه با آفت سن مادر متوقف شد. وي اظهارکرد: آفت پوره سن در مزارع شهرستان توسط شبکه‌هاي مراقبت هنوز مشاهده نشده و به محض مشاهده و رسيدن به نرم مبارزه دستور سمپاشي اعلام خواهد شد.
فتحي در خاتمه گفت: مبارزه شامل 15 شبکه مراقبت و پيش‌آگاهي بوده و 63 دستگاه سمپاش توربولاينر و 381 دستگاه سمپاش پشت تراکتوري با انجام کاليبراسيون‌هاي لازم کار مبارزه با آفت سن مادر را در اراضي شهرستان رزن انجام دادند.