صفحه 7      شماره  3885      شنبه 23 دی 1396


گره گشاي 
مشکلات آپارتمان نشيني
هگمتانه، گروه شهر: رسيدن به يک فرهنگ واحد در هر مجموعه آپارتماني در حالي است که هر خانواده ساکن درهر واحد مسکوني فرهنگ آپارتماني خاص خودش را دارد و همسو وهمراه کردن همه فرهنگ‌ها با يکديگر در يک فرهنگ در عرصه عمل کاري غير ممکن به حساب مي‌آيد.
با اين حال وارد شدن و زندگي کردن در مجتمع‌هاي آپارتماني دو اصل بديهي است: با توجه به محدوديت‌هاي زندگي آپارتمان نشيني نخست بايد رعايت حقوق ديگران مهم شمرده شود و ديگر آن که در انتظار رعايت حقوق و قوانين از جانب ديگران نباشيد.
به همين منظور در اين مقاله کتابي را تحت عنوان راهنماي جامع آپارتمان‌نشيني (قوانين، فرهنگ و مهارت‌ها) به قلم دکتر محسن اسماعيلي به شما معرفي مي‌کنيم.
اين اثر، با هدف بيان کاربردي‌تري توصيه‌ها و راه‌کارهاي حل مسائل رايج در آپارتمان‌نشيني نگاشته شده است. پديده آپارتمان‌نشيني در ايران، قدمتي پنجاه ساله دارد و در گذر سال‌ها، نيازمند فرهنگ و اخلاق خاصي است. مطالب کتاب حاضر، در سه بخش تنظيم شده است. در بخش اوّل، قوانين و الزامات آپارتمان‌نشيني توضيح داده شده است. سابقه فرهنگ آپارتمان‌نشيني و روند پيدايش و محاسن و معضلات آن، از مطالب بخش دوم کتاب است. نگارنده، پس از شرح عملي مهارت‌هاي آپارتمان‌نشيني، در بخش ضمائم کتاب، قوانين و آيين‌نامه‌هاي قانون تملّک آپارتمان‌ها و پرسش و پاسخ‌هاي حقوقي در اين زمينه را مطرح کرده است."