صفحه 7      شماره  3885      شنبه 23 دی 1396


محيط بسته آپارتمان 
نبوغ کودک را محدود مي‌کند
هگمتانه، گروه شهر: بايد قبول کنيم که محصور کردن بچه‌ها در حصار چارديواري واقعا سخت است. مراقبت از آنها نيز در اين شرايط به همان سختي است! شکل گيري شخصيت کودکان زماني صورت مي‌گيرد که آنها بايد ساکت باشند! استعدادها هم متعاقب اين سکوت، ناشکوفا مي‌مانند. بازي از تکانه‌هاي فردي کودکان مي‌کاهد و وقتي اين تکانه‌ها بروز پيدا نکند، يعني يک ضرورت مهم از آنها سلب شده؛ مثل غذا خوردن. قطع رابطه با طبيعت نيز ضرر بعدي اين سبک زندگي است. محيط بسته آپارتمان، نبوغ کودک را محدود کرده و مانع رشد طبيعي آن مي‌شود. سوء تغذيه، چاقي، بي اشتهايي و پرخوري عصبي از عواقب بعدي اين سبک زندگي است.
*ويتامين حياتي " دي"
ياد آن روزهايي که زير آفتاب داغ تابستان و برف سرد زمستان، دماغ و لپ هايمان مي‌سوخت به خير! چقدر سر اين موضوع که «مگر نگفتم حق نداري سر ظهر در کوچه بازي کني؟» حرف شنيديم، اين آفتاب نامرد همان منبع ويتامين حياتي و ضروري " دي" بود که قدر ندانستيم!
کمبود ويتامين " دي" در حال حاضر يکي از مسايل و مشکلات فراگير در کشورمان است. ويتامين در مراحل توليد علاوه بر کبد و کليه و روده نياز به تابش نور و اشعه خورشيد نيز داشته که در زندگي آپارتماني به علت تماس کم با نور مي‌تواند در فرآيند توليد با مشکل مواجه شود. ويتامين " دي" در فرايند اسکلت بندي و متابوليسم استخوان‌ها نقش مهمي دارد و کمبود آن مي‌تواند باعث بيماري راشيتيسم و عفونت‌هاي تنفسي و مشکلات در ساختمان جمجمه شود.