صفحه 1      شماره  3884      پنجشنبه 21 دی 1396


تشکيل66 تعاوني با 733 فرصت شغلي در همدان
هگمتانه، گروه خبر همدان: معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان همدان از تشکيل 66 تعاوني جديد در اين استان خبر داد و گفت: در سال جاري 66 تعاوني با 733 فرصت شغلي در استان تشکيل شده است.
مهدي تابيده‌چي در گفتگويي، اظهار کرد: امسال 16 تعاوني با 159 فرصت شغلي در بخش صنعت، 20 تعاوني با 216 فرصت شغلي در بخش کشاورزي و 30 تعاوني با 358 فرصت شغلي در استان همدان تشکيل شده است.
وي با تأکيد بر اينکه رويکرد امسال حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال روستايي و عشاير است، تصريح کرد: امسال طرح روستا تعاون با هدف توسعه بازار محصولات روستايي، بهبود وضعيت زندگي روستايي و هدايت سرمايه‌ها به سمت اشتغال مولد در روستاها اجرا مي‌شود.
تابيده‌چي از ديگر اهداف طرح روستا تعاون را پيشگيري از مهاجرت از روستا، استفاده بهينه از منابع و مزيت‌هاي روستاها و افزايش بهره‌وري و کاهش هزينه‌ها دانست.
معاون امور تعاون اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان همدان بيان کرد: افزايش مشارکت مردمي، توسعه پايدار مناطق روستايي و سازماندهي سرمايه‌هاي فردي از ويژگي طرح روستا تعاون است.
وي در پايان خاطرنشان کرد: امسال در استان همدان 22 شرکت تعاوني روستايي با 299 فرصت شغلي تحت عنوان روستا تعاون تشکيل شده است.