صفحه 6      شماره  3880      یکشنبه 17 دی 1396


با تعيين سقف درآمد هدفمندي در کميسيون تلفيق
يارانه 33 ميليون نفر قطع مي‌شود
بنزين گران نمي‌شود
هگمتانه، گروه ايران و جهان: سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه کل کشور سال 97 از موافقت کميسيون تلفيق با پيشنهاد دولت براي هدفمندي يارانه‌ها و تعيين سقف 37 هزار ميليارد توماني درآمدهاي هدفمندي در سال آينده خبر داد.
علي اصغر يوسف نژاد اظهار کرد: در جلسه ديروز عصر کميسيون تلفيق و در جريان بررسي بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه سال 97، سقف منابع هدفمندي يارانه‌ها 37 هزار ميليارد تومان تعيين شد.
وي با بيان اينکه درآمد هدفمندي در سال گذشته 48 هزار ميليارد تومان بوده، گفت که کاهش 11 هزار ميليارد توماني درآمدهاي هدفمندي پيشنهاد دولت در لايحه بودجه بودکه کميسيون تلفيق با آن موافقت کرد.
پيش از اين گفته شده بود که با کاهش درآمد هدفمندي به 37 هزار ميليارد تومان، يارانه 33 ميليون نفر حذف خواهد شد. مصوبات کميسيون تلفيق براي تصويب نهايي نيازمند راي نمايندگان در صحن علني مجلس است.
سخنگوي کميسيون تلفيق لايحه بودجه کل کشور سال 97 با اشاره به مخالفت اين کميسيون با پيشنهاد دولت براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال آينده، گفت که قيمت بنزين در سال آينده گران نمي‌شود.
يوسف‌نژاد همچنين اظهار کرد: دولت در لايحه بودجه سال 97، درآمد 17 هزار و 400 ميليارد توماني از محل افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را پيش‌بيني کرده بود که نمايندگان عضو کميسيون تلفيق با آن مخالفت کردند. بر اين اساس اين رقم بايد از محل ديگري جبران شود که کميسيون تلفيق با تأمين 10 هزار ميليارد تومان آن از فروش اموال تمليکي موافقت کرد.
به گفته وي، با مصوبه کميسيون تلفيق و در صورت تصويب نهايي آن در مجلس، قيمت بنزين و ساير حامل‌هاي انرژي در سال 97 افزايش نخواهد يافت.