صفحه 6      شماره  3880      یکشنبه 17 دی 1396


پيشرفت کند احداث 9 استخر دانش‌آموزي در همدان
هگمتانه، گروه ورزش: معاون تربيت‌بدني اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان با اشاره به آغاز عمليات اجرايي احداث 9 استخر دانش‌آموزي از سال 88، گفت: متأسفانه تا کنون اقدام مؤثري در اتمام اين پروژه‌ها انجام نگرفته و اين پروژه‌ها تنها 35 درصد پيشرفت يافته است.
عبدا... جعفري در گفت‌وگويي با تأکيد بر اينکه کيفيت‌بخشي به درس تربيت‌بدني از اولويت‌هاي آموزش و پرورش است، اظهار کرد: به علت اينکه استخر ورزشي در اختيار دانش‌آموزان قرار ندارد، طرح ملي سباح(شنا) که براي دانش‌آموزان سال سوم ابتدايي اجرايي مي‌شد، با مشکل مواجه شده است.
وي بزرگترين چالش درس تربيت‌بدني را نبود امکانات مناسب دانست و تصريح کرد: با گذشت 90 سال از استقرار درس تربيت‌بدني در آموزش و پرورش در دو مقوله نيروي انساني و برنامه و محتوا موفق بوده به‌طوري که در زمينه برنامه‌هاي متنوع و محتواي آموزشي اغناي خوبي داشته است.
جعفري يادآور شد: در حال حاضر 750 معلم تربيت‌بدني در مدارس استان همدان فعاليت دارند که بيش از 90 درصد مدارس استان را تحت پوشش قرار مي‌دهند.
*سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان همداني 47 سانتيمتر است
معاون تربيت‌بدني اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان با بيان اينکه 50 درصد معلمان تربيت‌بدني در دوره ابتدايي که حساس‌ترين دوره است، فعاليت دارند، خاطرنشان کرد: 266 هزار دانش‌آموز در 2500 مدرسه استان مشغول به تحصيل هستند که تمامي اين دانش‌آموزان تا پايه دوازدهم بايد در هفته دو ساعت تربيت‌بدني را بگذرانند.
وي با اشاره به وجود 120 فضاي تخصصي تربيت‌بدني براي دانش‌آموزان استان تصريح کرد: همه اين فضاها در دسترس مدارس قرار ندارند بلکه تعدادي از آنها به صورت مجزا و خارج از مدارس هستند به طوري که کمتر از 40 سالن درون مدارس وجود دارد.
جعفري سرانه فضاهاي ورزشي دانش‌آموزان استان را 47 سانتيمتر دانست و اظهار کرد: سرانه فضاهاي ورزشي سرپوشيده دانش‌آموزان استان همدان 17 سانتيمتر است که بايد تا پايان برنامه پنجم توسعه به 1.2 مترمربع برسد.
*با آمدن برف کلاس تربيت‌بدني تعطيل نمي‌شود
معاون تربيت‌بدني اداره‌کل آموزش و پرورش استان همدان با بيان اينکه استان همدان به دلايل اقليمي در نيمي از سال با هواي سرد و بارندگي مواجه است، تأکيد کرد: اين موضوع نيازمند اين است که مسؤولان توجه ويژه‌اي به فضاهاي استاندارد و سرپوشيده براي دانش‌آموزان داشته باشند.
وي با اشاره به اينکه درس تربيت‌بدني در سه بخش آمادگي جسماني، دانش و مهارت و رشد عاطفي، رواني و اجتماعي دانش‌آموزان پيگيري مي‌شود، بيان کرد: معلمان تربيت‌بدني به فراخور شرايط و فضاي آموزشي هر يک از اين بخش‌ها را دنبال کرده و با آمدن برف کلاس تربيت‌بدني تعطيل نمي‌شود.