صفحه 4      شماره  3879      شنبه 16 دی 1396


مدير آموزش و پرورش ملاير خبر داد
اجراي طرح بهينه‌سازي الگوي مصرف انرژي در مدارس ملاير
هگمتانه، گروه شهرستان: مدير آموزش و پرورش ملاير گفت: آموزش و پرورش ملاير با همکاري شرکت توزيع نيروي برق طرح بهينه‌سازي الگوي مصرف انرژي را در مدارس اجرا مي‌کند.
کاوه برخورداري با اشاره به اينکه الگوي درست مصرف بايد از همان ابتدا به دانش‌آموزان آموزش داده شود، اظهار کرد: آموزش و پرورش ملاير با همکاري شرکت توزيع نيروي برق طرح بهينه سازي الگوي مصرف انرژي را اجرا مي‌کند.
وي هدف از اجراي اين طرح را آشنايي دانش‌آموزان با مصرف بهينه از انرژي دانست و گفت: يکي از مهمترين وظايف شهروندان انديشيدن به سهم آيندگان از تمام منابع طبيعي و غيرطبيعي به‌خصوص منابع انرژي است.
مدير آموزش و پرورش ملاير بيان کرد: سعي مي‌کنيم با اجراي طرح بهينه‌سازي الگوي مصرف انرژي تا حد زيادي دانش‌آموزان را با اهميت مصرف درست انرژي به شکل عملي آشنا کنيم که در اين راستا از آموزش‌هاي کارشناسان شرکت توزيع نيروي برق استفاده خواهيم کرد.
وي خاطرنشان کرد: 25 نفر از مديران مدارس ابتدايي در مرحله اول طرح، جلسه توجيهي را در اين کلاس‌ها مي‌گذرانند.
برخورداري تصريح کرد: البته جاي کار بسيار در اين زمينه وجود دارد که ما بنا داريم با همکاري شرکت توزيع برق اين دوره آموزشي توجيهي را براي همه مدارس ابتدايي در مرحله اول و در مراحل بعد براي ساير دوره‌ها برگزار کنيم.
وي افزود: مديران پس از گذراندن جلسه توجيهي، با مطرح کردن طرح در جلسات آموزشگاهي و از طريق تعويض لامپ‌هاي مدرسه به لامپ‌هاي کم مصرف، آموزش به والدين، تکميل فرم خودمميزي و بررسي قبوض برق و گاز در راستاي توجيه دانش‌آموزان در خصوص راهکارهاي بهينه‌سازي الگوي مصرف مي‌کوشند.
مدير آموزش و پرورش ملاير اضافه کرد: مديران بايد دانش‌آموزان را در قالب فعاليت‌هاي مختلف شامل ساخت کاردستي، نقاشي، سرود خواني و... با تحقق هدف بهينه سازي الگوي مصرف انرژي تشويق کنند.