صفحه 4      شماره  3863      دوشنبه 27 آذر 1396


نماينده مردم تويسرکان:
جاده تويسرکان به همدان نيازمند رديف بودجه عملياتي است
هگمتانه، گروه شهرستان: نماينده مردم تويسرکان در مجلس شوراي اسلامي گفت: تلاش براي گرفتن رديف بودجه اجرايي و عملياتي به منظور اجراي طرح سامان‌دهي جاده تويسرکان به همدان از مسير گنج‌نامه با جديت دنبال مي‌شود.
محمدمهدي مفتح اظهار کرد: در شرايطي که دولت با مشکلات اعتباري روبه‌رو است و به دنبال کاهش برخي رديف‌هاي بودجه‌اي است که در گذشته براي برخي طرح‌ها تعريف شده، گرفتن رديف بودجه جديد براي يک طرح اجرايي، کار بسيار مشکلي است.
وي تصريح کرد: بهترين راهکار براي گرفتن رديف بودجه براي طرح جاده تويسرکان به همدان از مسير گنج‌نامه پس از مشورت با استاندار همدان و فرماندار تويسرکان، اعلام اين طرح به عنوان طرح اقتصاد مقاومتي ويژه شهرستان تويسرکان است که البته قبل از اين از سوي فرماندار تويسرکان مطرح شده بود.
مفتح گفت: از آنجا که سامان‌دهي جاده تويسرکان به همدان از مسير گنج‌نامه موجب تحول در حوزه گردشگري تويسرکان شده و در کنار ساخت سد خرمرود يک فضاي مفرح گردشگري ايجاد مي‌کند، مي‌توان اين طرح را به عنوان طرح اقتصاد مقاومتي مطرح کرد.
وي تأکيد کرد: مرحله مطالعه با مرحله اجرا تفاوت دارد و اکنون تلاش مي‌کنيم پس از مرحله مطالعه براي طرح جاده تويسرکان به همدان از مسير گنج‌نامه رديف بودجه اجرايي بگيريم.