صفحه 6      شماره  3861      شنبه 25 آذر 1396


معاون توسعه امور ورزشي
 اداره کل ورزش و جوانان همدان:
6 هيأت ورزشي همدان
 تا پايان سال رؤساي خود را مي‌شناسند
هگمتانه، گروه ورزش: معاون توسعه امور ورزشي اداره کل ورزش و جوانان استان همدان از برگزاري مجمع انتخاباتي شش هيأت ورزشي همدان تا پايان سال خبر داد.
علي ضميري‌کامل در گفت‌وگويي اظهار کرد: برگزاري مجمع انتخاباتي شش هيأت ورزشي استان همدان تا پايان سال جاري در دستور کار است و در اين باره منتظر تصميم فدراسيون‌هاي مربوط هستيم.
وي عنوان کرد: بدمينتون، جودو، دوچرخه‌سواري، سوارکاري، اسکواش و بسکتبال شش هيأت ورزشي هستند که دوره رياست‌شان تا پايان سال به اتمام مي‌رسد؛ به همين دليل بايد مجامع انتخاباتي آنها برگزار شود.
معاون توسعه امور ورزشي اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با بيان اينکه ممکن است به دليل طولاني‌شدن فرآيند ثبت‌نام يا تصميمات فدراسيون‌هاي مربوط، برگزاري اين مجامع به اوايل سال بعد نيز موکول شود، خاطرنشان کرد: البته مجمع انتخاباتي هيأت سوارکاري استان که قرار بود چند روز پيش برگزار شود، قطعا 28 آذر انجام خواهد شد.
وي عنوان کرد: در سال 96 و تاکنون مجمع انتخاباتي شش هيأت ورزشي برگزار شده است، البته در مجموع 12 مجمع انتخاباتي و ساليانه هيأت‌هاي ورزشي استان در سال 96 برگزار شده است.
ضميري‌کامل يادآور شد: هيأت روستايي و عشايري استان همدان آخرين هيأتي بوده که مجمع انتخاباتي آن برگزار شده است.
وي با بيان اينکه برگزاري مجمع از مفاد اساسنامه هيأت‌هاي ورزشي است و هر سال حداقل يکبار برگزار مي‌شود، تأکيد کرد: به‌طورقطع حضور رؤساي فدراسيون‌هاي ورزشي کشور به‌منظور شرکت در نشست‌هاي مجامع انتخاباتي، ساليانه و سرکشي از هيأت‌هاي ورزشي و پيگيري امور مربوطه به رشته‌هاي تحت پوشش استان براي ورزش استان مفيد و اثرگذار خواهد بود.