صفحه 8      شماره  3796      چهارشنبه 29 شهریور 1396


فروتني و تواضع
در قرآن مجيد آمده است: بندگان خداوند رحمان کساني هستند که در روي زمين با فروتني راه مي‌روند و چون جاهلان به ناروا خطابشان کنند سلامي گويند و بگذرند.
رسول مکرم اسلام صلوات‌ا... و سلامه عليه مي‌فرمايند: تواضع باعث بزرگي و عظمت فرد مي‌گردد پس تواضع کنيد تا خدا شما را عظمت بخشد.
حکايت: ابوسعيد خدري از اصحاب پيامبر(ص) نقل مي‌کند که حضرت رسول(ص) خود به شتر علف داده و آن را مي‌بست. خانه را جارو مي‌کرد و گوسفند را مي‌دوشيد همچنين نعلين خود را پينه کرده و مي‌دوخت. جامه خود را وصله زده و با خادمان خود غذا مي‌خورد. ايشان شخصاً‌ از بازار خريد کرده و خود حمل مي‌کرد. به غني و فقير، کوچک و بزرگ، سفيد و سياه سلام مي‌کرد. هرکس او را دعوت مي‌کرد اجابت مي‌نمود با مردم خوشرو و فروتن بوده و دل او براي همه مسلمانان و حتي اهل ذمه رقيق و مهربان بود.
در اين حضرت آنان گرفتند صدر/که خود را فروتر نهادند قدر