صفحه 4      شماره  3773      چهارشنبه 1 شهریور 1396


پرداخت ?? ميليارد ريال تسهيلات به مددجويان کميته امداد امام(ره) تويسرکان 
هگمتانه- گروه شهرستان: مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان تويسرکان گفت: ?? ميليارد و ??? ميليون ريال وام اشتغال به خانواده‌هاي زيرپوشش کميته امداد تويسرکان اعطا شد.
محمد مرداي اظهار کرد: در چهار ماه نخست امسال 73 مورد وام اشتغال به مددجويان تويسرکاني اعطا شد.
وي با اشاره به اينکه 73 مورد وام اشتغال به مددجويان تويسرکاني در چهار ماهه نخست امسال اعطا شده است، افزود: ارزش وام اعطا شده به مددجويان 22 ميليارد و 910 ميليون ريال است.
مرادي با بيان اينکه رويکرد اصلي کميته امداد ايجاد فرصت‌هاي شغلي و خودکفايي خانواده‌هاي تحت حمايت است، گفت: 50 مورد از وام‌هاي پرداختي به ارزش چهار ميليارد و 600 ميليون ريال از اعتبارات کميته امداد و 23 مورد به ارزش دو ميليارد و 320 ميليون ريال از منابع بانکي پرداخت شده است.
مدير کميته امداد امام(ره) شهرستان تويسرکان بيان کرد: استعدادسنجي مدددجويان، اعطاي تسهيلات بانکي، ارائه آموزش‌هاي تخصصي و نظارت مستمر بر اجراي طرح‌هاي خودکفايي از جمله اقدامات کميته امداد براي کمک به توانمندي مددجويان تحت حمايت است.
مرادي تأکيد کرد: به 945 نفر از مددجويان در چهار ماه نخست سال 96 آموزش‌هاي کوتاه مدت و بلند مدت فني و حرفه‌اي با هزينه‌اي بيش از 200 ميليون ريال ارائه شده است.
وي با اشاره به اينکه خانواده‌هايي هستند که قدرت ريسک اقتصادي ندارند، گفت: به منظور ايجاد اشتغال براي اين خانواده‌ها با تعاملي که با کارفرمايان، مؤسسات، شرکت‌ها و صنايع انجام مي‌شود، در صورت به کارگيري مددجويان در سال اول صد درصد و در سال دوم 50 درصد حق بيمه کار فرمايان توسط کميته امداد پرداخت مي‌شود.
مدير کميته امداد امام خميني(ره) شهرستان تويسرکان با بيان اينکه 74 تخته فرش به متراژ 162 متر توسط مددجويان تويسرکاني بافته شده است، گفت: ارزش اين فرش‌ها بيش از يک ميليارد ريال است.