صفحه 4      شماره  3773      چهارشنبه 1 شهریور 1396


شهردار بهار: 
جزيره شادي تعطيل نمي‌شود
شهرداري از سرمايه‌گذار و پروژه جزيره شادي حمايت مي‌کند
هگمتانه- گروه شهرستان: شهردار بهار گفت: امکان تعطيلي جزيره شادي وجود ندارد. 
حسن رمضاني با عنوان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار هگمتانه در شهرستان بهار، افزود: پروژه جزيره شادي از افتخارات شهر بهار است و سرمايه‌گذار نيز در حال پيگيري جدي اين پروژه است.
وي اضافه کرد: پروژه به قوت خود باقي است و به کار خود ادامه خواهد داد و هيچ کس نمي‌تواند پروژه را متوقف کند.
رمضاني ادامه داد: شکايت انجام شده از سوي سرمايه‌گذار پروژه جزيره شادي نيز به دليل اعتراض به تأخير در اجراي پروژه بوده است. 
وي با بيان اينکه امکان تعطيلي جزيره شادي وجود ندارد، گفت: شهرداري با تمام توان از سرمايه‌گذار و اين پروژه حمايت مي‌کند و اميدواريم با تعامل و همکاري اين پروژه را نهايي نماييم.
شهردار بهار اظهار کرد: موارد مطرح شده مسائلي داخلي و حقوقي است که به زودي حل خواهد شد.