صفحه 4      شماره  3769      شنبه 28 مرداد 1396


فرماندار رزن خبر داد
صدور حکم انسداد ?? حلقه چاه غيرمجاز 
در شهرستان رزن
هگمتانه- گروه شهرستان: فرماندار رزن از صدور حکم انسداد ?? حلقه چاه غيرمجاز در شهرستان رزن خبر داد و اظهار کرد: از ابتداي امسال تاکنون ?? حلقه چاه غيرمجاز در شهرستان رزن مسدود شده است.
فتحعلي حسيني در چهارمين جلسه حفظ منابع آب شهرستان رزن با اشاره به اينکه شهرستان رزن همچنان رتبه نخست حفظ منابع آب را در استان همدان داراست، گفت: از ??? ميليون مترمکعب آب صرفه‌جويي شده در استان ?? ميليون مترمکعب در شهرستان رزن انجام شده است
وي عنوان کرد: از سال ?? سطح ايستايي آب در شهرستان رزن با افت ?? سانتي‌متري همراه بوده که طي سال گذشته اين ميزان به ?? سانتي‌متر رسيده است.
وي از صدور حکم انسداد ?? حلقه چاه غيرمجاز در شهرستان رزن خبر داد و اظهار کرد: ?? حلقه چاه غيرمجاز که به صورت انفرادي و در حريم آب شرب بودند تاکنون در شهرستان رزن مسدود شده است. 
حسيني عنوان کرد: طبق برنامه‌ريزي طي سال جاري بايد ??? حلقه چاه غيرمجاز در اين شهرستان مسدود ‌شود.
وي با اشاره به اينکه ?? حلقه چاه غيرمجاز طي سال گذشته در روستاي «خورونده» پلمب شده بود، اظهار کرد: از اين تعداد ?? حلقه چاه فک پلمب شده که گزارش آن تهيه و به دادگاه ارجاع شد. 
مدير جهاد کشاورزي رزن نيز عنوان کرد: وسعت کشت رازيانه در شهرستان رزن از ???? هکتار به ? هزار هکتار و زعفران از ? و نيم هکتار به ?? هکتار رسيده است.
محمود فتحي با اشاره به اينکه سطح زير کشت توليدات گلخانه‌اي در شهرستان رزن به ?? هکتار رسيده است، اظهار کرد: ?? هکتار احداث باغ‌ها از طريق اعتبارات دولتي اعم از ? هکتار احداث باغ سيب و ?? هکتار باغ گلابي که براي نخستين بار در استان بود، انجام شده است.
فتحي سطح زير کشت گندم ديم را ?? هزار هکتار و سطح زير کشت گندم آبي را ?? هزار هکتار عنوان کرد و ادامه داد: ? هزار و ??? هکتار جو آبي و ? هزار و ??? هکتار جو ديم و ??? هکتار کشت کلزا، ? هزار هکتار يونجه و ? هزار هکتار رازيانه محصولات عمده شهرستان است.