صفحه 2      شماره  3688      سه شنبه 19 اردیبهشت 1396


وحدت‌گرايي و هم‌افزايي 
لازمه ثمربخشي شوراها
حسين صادقيان
به زودي روز انجام انتخابات اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا فرا مي‌رسد و ما به عنوان حق و تکليف براي انتخاب اقدام مي‌کنيم. اما از جمله مؤلفه‌هايي که در ادوار گذشته کمتر مورد توجه اين مهم قرار گرفته که نمود آن هزينه‌هايي را به شوراها و به طبع مردم تحميل کرده مسأله اساسي وحدت‌گرايي اعضاي منتخب و تکيه بر اصل هم‌افزايي است. لازم است ما شهروندان در ملاک‌هاي انتخابي خود اعتقاد به وحدت‌گرايي و هم‌افزايي را به خوبي لحاظ کنيم. قطعاً کساني که توسط مردم انتخاب مي‌شوند داراي توانايي‌ها و سلايق مختلفي هستند که البته در جاي خود مي‌تواند فرصتي باشد ولي اگر فرد منتخب به اين رشد نرسيده باشد ضرورت دارد براي مفيد بودن وحدت‌گرا باشد در اين صورت توانايي‌ها در تزاحم نسبت به يکديگر نزديک به صفر مي‌رسد. گاه شهروندان و روستاييان در انتخاب خود افرادي را برگزيده‌اند که به شخصه مطلوب بوده‌اند اما چون افراد مهارت لازم را براي هم‌افزايي و جمع‌پذيري نداشته‌‌اند فعاليت‌ها براي انجام وظايف شورايي به جايگاه درخور و شايسته‌اي نرسيده و نفعي حاصل نشده است.
از زاويه‌اي ديگر بايد گفت نامزدها انتخاباتي شوراها بايد به خود بقبولانند که پس از رقابت‌هاي انتخاباتي و نشستن بر کرسي عضويت شوراها ملزمند ساير اعضاي منتخب را با هر گرايش و سليقه‌اي براي پيشبرد اهداف تعريف شده و قانوني شورا پذيرفته و درک کنند که اگر قرار بود هر کسي ساز خود را بزند و براي پيشرفت منطقه، خودرأيي کند وجود شورا معنايي پيدا نمي‌کرد. پس ضروري است براي هدفي بزرگتر که در شوراها پيشبرد امور است پس از جمع آرا در رفتار، تسليم تصميم مجموعه بوده و با بيان نظرات خود طوري عمل کنيم که به صورت مخرب و زننده که زيبنده نماينده شوراها نيست حاضر نشويم و يا به اعتباري بگوييم که حدود خود را بايد در محدوده مقررات بپذيريم.
يکي از مهارت‌هايي که در کمتر خانواده و مراکز آموزشي به خوبي به ما ياد داده‌اند اين است که بايد تشکيلات‌پذير و جمع‌گرا باشيم به خصوص وقتي در جايي به نام شورا حاضر مي‌شويم. چنين اعتقاد و رفتاري از مباني پيشبرد هدف‌هاي شورايي است که البته بايد اولياي دانش‌آموزان و نظام تعليم و تربيت ما از سنين پايين لزوم اين مهارت يعني کار جمعي را به ما آموزش دهند و يکي از فلسفه‌هاي وجودي انواع تشکل‌هاي دانش‌آموزي هم همين است، اميدواريم هم انتخاب‌کنندگان اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها و روستاها و هم منتخبان به اين عامل مهم يعني وحدت‌گرايي و هم‌افزايي توجه خاص نموده و حتي با تجميع برنامه‌هاي کساني که نامزد انتخابات شده و رأي هم نياورده‌اند در جهت ارتقاي چندجانبه و مجموعه‌اي شهرها و روستاها گام بردارند. ان‌شاءا...