صفحه 8      شماره  3632      یکشنبه 24 بهمن 1395


«اين سه ليبراليست» منتشر شد
هگمتانه- سرويس فرهنگي: «اين سه ليبراليست»، جديدترين کتاب شهريار زرشناس است که در نقد آراي ريچارد رورتي، فردريش فومن هايک و ميلتون فريدمن منتشر شده است.
شهريار زرشناس جديدترين کتاب خود با عنوان «اين سه ليبراليست» با موضوع نقد آراي ريچارد رورتي، فردريش فومن هايک و ميلتون فريدمن منتشر کرد. نئوليبراليسم از جمله مکاتب نوظهور غربي است که توانسته با طرح شعارهايي چون جهاني‌سازي، نظم نوين جهاني و نسبي‌گرايي اخلاقي مريداني براي خود دست و پا کند. امواج اين مکتب بسياري از کشورها از جمله ايران را درنورديده و توانسته برخي جريان‌ها و نحله‌هاي دگرانديش داخلي را به دنبال خود بکشاند و مفتون سازد.
اين کتاب را انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در 184 صفحه و قيمت 15 هزار تومان به زيور طبع آراسته است.