صفحه 8      شماره  3632      یکشنبه 24 بهمن 1395


لطيف‌ترين کلمه
کاريکلماتور نثر است. بازي زباني دارد تا بتواند گفتني‌ها را ديدني کند. کاريکلماتور طنز دارد و از نظر معنايي، صراحت دارد. از چند معنايي واژه‌ها سود مي‌برد. کاريکلماتور، معمولاً از بديهيات و روزمره‌ها و دم دستي‌هاست. سابقه‌اي در ادبيات کهن به عنوان يک ژانر ندارد. اما مي‌شود نمونه‌هايي در نثر و نظم از آن پيدا کرد. در اين ستون جملاتي به سبک کاريکلماتور از سهراب گلهاشم آورده شده است.
لطيف‌ترين کلمه لبخند است، آن را حفظ کن.
اکثراً در قيد حيات هستيم و در بند زندگي.
لباس آرزو براي تن بعضي خيلي گشاد است.
مترجم سعي مي‌کرد سکوت را ترجمه کند.
آدم بي‌قرار هيچ وقت با کسي قرار ندارد.