صفحه 8      شماره  3630      پنجشنبه 21 بهمن 1395


صراط مستقيم انقلاب
امام به وعده الهي 
اطمينان داشت
هگمتانه- سرويس فرهنگي: امام آن وقتي که تنها بود، مبتلاي به ترس نشد، مبتلاي به يأس نشد؛ آن وقتي هم که همه ملت ايران يکصدا نام او را فرياد زدند، بلکه ملت‌هاي ديگر هم به او عشق ورزيدند و اين را ابراز کردند، دچار غرور نشد...
امام به وعده الهي اطمينان داشت. ما براي خدا مجاهدت مي‌کنيم، قدم براي خدا برمي‌داريم، همه تلاش خودمان را به ميدان مي‌آوريم؛ نتيجه را خداي متعال - آنچنان که وعده فرموده است - تحقق خواهد داد. ما براي تکليف کار مي‌کنيم؛ اما خداي متعال بر همين عمل براي تکليف، بهترين نتيجه را به ما خواهد داد. اين يکي از خصوصيات مشي امام و خط امام است. راه انقلاب، صراط مستقيم انقلاب اين است.
بيانات رهبر معظم انقلاب 
در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران 
در حرم امام خميني (ره). 14/3/1389